فوندانت ها خمیر های مناسبی برای دکور کیک و گل سازی ، فیگورسازی ، عروسک سازی و … می باشند که استفاده از ابزارهای متنوع کمک شایانی در سرعت و زیباسازی محصول نهایی می نماید.

Showing 1–60 of 223 results

1 2 3 4